زعفران خالص وطبیعی زرگل

زعفران یک گرمی

زعفران یک گرمی

زعفران خالص وطبیعی زرگل، به دست آمده ازاستیگمای تمام قرمز گل Crocus sativus است. محصولی از مزارع حاصلخیز منطقه ی قائنات در جنوب خراسان و فراوری شده در گروه زرگل میباشد که دارای حداکثر قدرت رنگدهی است.

 

قدرت رنگدهی

۲۵۰-۲۹۰

میزان رطوبت  %

۸-۹

پیکرو کروسین

۸۰-۸۵

سافرانال  %

۳۵-۴۰

 

 

 

خرید سی سی کم خرید سی سی کم